Výchovní poradci

12. 3. 2020

Setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které bylo plánováno v termínu 31. 3. - 1. 4. 2020, je bez náhrady zrušeno.

 

21. 2. 2020

Milé kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme na setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které se uskuteční 31. 3. - 1. 4. 2020 v Bělči nad Orlicí. Termín setkání je společný pro okres Ústí nad Orlicí i Svitavy.

Více informací zde.

 

31. 1. 2020

Materiály ze setkání výchovných poradců ke stažení zde. 

Prezentace.

Vyrovnávací opatření.

4. 11. 2019

Srdečně Vás zveme na Setkání výchovných poradců, které se uskuteční dne 11. 12. 2019 v Ústí nad Orlicí (pozvánka zde) a 12. 12. 2019 ve Svitavách (pozvánka zde).

30. 10. 2019

Prezentace k tématu sebepoškozování, která byla představena na setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců dne 23. 10. 2019 v Bělči nad Orlicí, je ke stažení zde.

29. 8. 2019

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne dne 23. - 24. 10. 2019 v Bělči nad Orlicí. Na podzim proběhne jedno setkání společné pro okres Ústí nad Orlicí a Svitavy. Pozvánka včetně návratky zde.

7. 11. 2017

Informace k zavedení předmětu speciálně pedagogické péče lze čerpat např. zde.

3. 4. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 28. - 29. 3. 2017 v Bělči nad Orlicí.    

2. 1. 2017

Zveřejnění Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací zde.

 

30. 5. 2016

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

1. 6. 2015

Informace ke vzdělávání cizinců
Níže zveřejněné přílohy obsahují informace ke vzdělávání cizinců - materiály jsou z časopisu Školní poradenství v praxi 2/2015.

24. 5. 2015

Fotografie z jarního setkání výchovných poradců a metodiků prevence v Bělči nad Orlicí. 

18. 8. 2014

Odůvodněné případy pro nezařazení do předmětu druhý cizí jazyk. Více zde
 
Upozorňujeme metodiky prevence a výchovné poradce na Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků. Více informací proběhne na setkání výchovných poradců a metodiků prevence. Související dokumenty viz níže.
 
 
Materiály ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců okresů Svitavy ze dne 1. - 2. 11. 2011 a Ústí nad Orlicí ze dne 9. - 10. 11. 2011:
 Prezentace CCV Pardubice
 
Setkání metodiků prevence a výchovných poradců okresu Ústí nad Orlicí 9. a 10.11.2011         
 

 

Kontakty MŠMT:

Mgr. Martina Budínksá, vedoucí úseku prevence, tel.: 234 811 331, martina.budinska@msmt.cz

Ing. Radka Heřmánková, tek, 234 811 554, radka.hermankova@msmt.cz

Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698, vladimir.sklenar@msmt.cz

 

13. 11. 2013

Materiály ze setkání výchovných poradců ÚO- 12.11.2013 jsou k dispozici zde.

16. 10. 2013

O.p.s. Most pro lidská práva nabízí pro děti cizince ve věku od 6 do 18 let možnost individuálního doučování, více na http://www.mostlp.eu/index.cfm/clanky/individualni-douc48dovani-pro-c5beaky-cizince/

19. 4. 2013

Na školském portálu Pardubického kraje je zveřejněn článek zabývající se problematikou pedagogické asistence.

7. 11. 2011

Pro gymnázia a střední školy doporučujeme ke zhlédnutí webové portály www.rozvojovka.cz a www.jedensvetnaskolach.cz
 

31. 10. 2011

Na naše webové stránky byl přidán odkaz na stránku www.inkluzivniskola.cz, kde lze nalézt mnoho informací a podnětů pro inkluzivní vzdělávání, vytváření podmínek pro inkluzi, vtváření IVP, vzdělávání menšin, cizinců a podobně.
 

13. 10. 2011

Ve složce Dokumenty ke stažení je k dispozici návrh struktury IVP
  

17. 1. 2011

Svou činnost zahájil nový webový portál zaměřený na profesní orientaci www.neflakamse.cz
 

2. 9. 2009

 
Poradenství pro žáky 9. tř. kvolbě povolání:
 
Úřad práce v Ústí nad Orlicí
Nabízí program COMDI vyvinutý v systému Phare. Získávají jej prostřednictvím Republikového centra vzdělávání (p.Široký). Hrazen ministerstvem.
Forma A pro žáky ZŠ o rozsahu 11 listů. Zjišťují se zájmy, technické schopnosti, všeobecný přehled, znalosti ČJ, M, zevrubně osobnost atd. Nezjišťují se intelektové schopnosti
Délkavyšetření : 1,5 – 2 hodiny
ÚP zasílá vyplněný test na vyhodnocení do Republikového centra vzdělávání. Žáci obdrží výsledky po vyhodnocení.Výsledkemje typ školy, který je pro žáka vhodný.
 
Pedagogicko - psychologická poradna v Ústí nad Orlicí
Vyšetření zahrnuje vyšetření zájmů, intelektových schopností, osobnosti pomocí standardizovaných technik. Délka 2,5 – 3 hodiny.
Povyhodnocení následuje konzultace, rozhovor sžákem i rodiči o intelektových,osobnostních a zájmových předpokladech pro konkrétní profesi aškoly.
Možnost skupinového (2-4 žáci) i individuálního vyšetření. (Výsledky ze skupinového vyšetření jsou sdělovány individuálně v jiném termínu.)
 
Obě dvě vyšetření se doplňují, u nerozhodnutých je vhodné absolvovat obojí.
Doporučujeme!!
Nakladatelství Dr. Josef Raabes.r.o. nabízí pro výchovné poradce a učitele na ZŠ materiál Poradce kvolbě povolání. Tvoří jej 3 knihy, do kterých se mohou vkládat nové listy s průběžně aktualizovanými informacemi. Obsahuje články zaměřené na roli školy ve volbě povolání, přijímací řízení na SŠ, diagnostiku v rukou pedagoga,praktické rady k realizaci výuky - Výchova k volbě povolání, konkrétní modely výuky, přípravu na hodiny a mnoho dalších. Další informace najdete na webové stránce nakladatelství www.raabe.cz a objenávat můžete buď na telefonu 284 028 940, 284 028 941 nebo emailem raabe@raabe.cz
Doporučujeme:
Vrámci občanské nauky nebo osobnostní výchovy apod. doporučujeme ke zhlédnutí
v kinech Příběh rudého zla The Soviet Story.

chceme vás upozornit na nový bezplatný e-learningový vzdělávací kurz z oblasti kariérového poradenství a světa práce: jedná se o  bezplatné, individuální studium. Vzdělání je přístupné na internetu na základě vaší přihlášky, Trvá cca 3 měsíce, lze jej však individuálně upravit. Více informací získáte na: www.karieroveporadenstvi.czhttp://ekariera.nuov.cz
hlásit se můžete na poradci@nouv.cz.
kontakt: Marek Velas, Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10, 102 00, tel:724 652 221, 274 022 335, 
e-mail:velas@nuov.cz, http://www.nuov.cz

!Nepřehlédněte! chceme vás upozornit na nový internetový portál ohledně volby povolání, stránky propojují nabídku oborů s trhem práce www.infoabsolvent.cz 

------------------------------------------------------------------------------
Struktura koordinátorů prevence sociálně patologických jevů: oblast školství a kontakty na programy primární prevence: viz rubrika metodik prevence
Náplň práce výchovného poradce určuje Vyhláška 27/2005 Sb.:Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 7, Příloha 3 

I. Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:
 
 1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků, tj. zejména:
 a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a  diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových  dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s  třídním učitelem),
  d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s  třídním učitelem),
 e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče  při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce  a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních  služeb těchto středisek.
  2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a  příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a   průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování  poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace  vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním  vzdělávacím potřebám.
 
Metodické a informační činnosti
 
 1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,   integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními   vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o   jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným    zástupcům.
 5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských   zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

  !  Pokračování v základním vzdělávání povinné školní docházky !
Výklad legislativního odboru MŠMT: §55 odst.1, §52, odst.1, §52, odst.6
Příklad 1: jedná se o žáka, který na II. stupni ZŠ již jednou opakoval ročník a splnil povinnou školní docházku absolvováním 8. ročníku základního vzdělávání. Na konci druhého pololetí v 8. roč. žák neprospěl ze čtyř předmětů.
Aby tento žák mohl pokračovat v základním vzdělávání a být nadále žákem základní školy, musí jeho zákonný zástupce projevit vůli k pokračování v základním vzdělávání ve smyslu § 55 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(to znamená podat k řediteli školy žádost, o které se však nerozhoduje, protože pokračování v základním vzdělávání je po splnění podmínek stanovených školským zákonem nárokové).
Zákonný zástupce dítěte musí zároveň zvážit, zda využije možnosti stanovené v §52, odst.6 a požádá ředitele školy o opakování 8. roč. základního vzdělávání – které buď bude ředitelem školy povoleno nebo nikoliv, nebo zda o opakování roč. ani nepožádá. V takovém případě žák pokračuje v základním vzdělávání ve vyšším ročníku.
V daném případě má tedy žák nárok na pokračování v základním vzdělávání, a to až do konce školního roku v němž dosáhne osmnáctého roku věku. Ředitel ZŠ není oprávněn nevyhovět žádosti zákonného zástupce.
Ale !
Příklad 2: jedná se žáka, který na I. stupni ZŠ jednou opakoval ročník, povinnou školní docházku splnil absolvováním 8. roč. základního vzdělávání. Na konci druhého pololetí neprospěl ze čtyř povinných předmětů.
V tomto případě žák nesplňuje podmínky stanovené §52 odst.1. zákona 561/2004 Sb. Pro postoupení do vyššího ročníku (ročník opakoval v rámci I. stupně, nyní je však žákem II. stupně). Žák tedy nemá nárok na pokračování v základním vzdělávání.
Zákonný zástupce však může požádat ředitele školy o opakování ročníku. Záleží na uvážení ředitele školy, zda po posouzení žákových dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti opakování  ročníku povolí či nikoliv.